Search form

Labo voor milieutoxicologie en aquatische ecologie (UGent)

Contact details
Traineeship proposition
Abstract
Testimony
Admin
 
Voorstel stage-onderwerp 2011-2012: Evolutionaire ecotoxicologie met de watervlo: genetische basis van tolerantie aan cadmium en cyanobacteria
Ons team aan het labo voor milieutoxicologie van de Universiteit Gent maakt gebruik van de watervlo (Daphnia) om de respons van zoetwater biota op chemische pollutie (bv. metalen) te bestuderen in het kader van klimaatsverandering. Zo stelden we onlangs vast dat watervlooien die toleranter zijn voor cadmium, ook toleranter zijn voor cyanobacteriën. Deze laatste gedijen zeer goed bij toenemende temperatuur en zullen meer en meer een probleem vormen voor ecosystemen in meren en rivieren door hun productie van toxines. In verder onderzoek, waar ook de student ingeschakeld zal worden, willen we de genetische basis van deze co-tolerantie achterhalen om op basis hiervan mogelijk andere co-toleranties te voorspellen. Naargelang de stand van het onderzoek kan dit qPCR van kandidaatgenen inhouden of het ontrafelen van promotorregio’s en copy number van genen die betrokken blijken te zijn bij de tolerantie. Er zijn verschillende mogelijkheden die besproken kunnen worden naargelang de voorkeur van de student.
 
Samenvatting eindwerk 2013-2014:
Wegens confidentialiteit kan de samenvatting niet gepubliceerd worden.
 
Samenvatting eindwerk 2011-2012: Genetische basis van tolerantie aan cadmium in een natuurlijke watervlo populatie
Al jaren wordt de Daphnia beschouwd als modelorganisme voor ecotoxicologie.  Dit doordat er veel verschillende soorten bestaan die aanpassingen aan de omgeving weerspiegelen en het organisme geografisch wijd verspreid is. Er werd ontdekt dat watervlooien die tolerant worden voor cadmium ook tolerant worden voor de aanwezigheid van de toxines van cyanobacteriën. Deze cyanobacteriën vindt men het meest in water met hogere temperaturen. Door de klimaatsveranderingennemen cyanobacteriën meer in van de meren en rivieren waar ze via hun toxineproductie de aanwezige ecosystemen kunnen verstoren.
In de huidige fase van het onderzoek wenst men de genetische basis die verband houdt met de tolerantie voor cadmium van de Europese watervlo Daphnia magna te bepalen om zo een beter inzicht te krijgen in de tolerantiemechanismen. Hierbij wil men ook nagaan in hoeverre deze mechanismen kunnen gelinkt worden aan de tolerantie voor cyanobacteriën.
Hiervoor heeft men een populatie van initieel 250 Daphnia met gelijk genotype opgekweekt en een acute toxiciteitstest met cadmium op uitgevoerd. De LC50 na 24u voor cadmium werd bepaald uit een voorafgaande test op een subset van deze populatie. Uit de uiteindelijke test op deze LC50 kon een onderscheid  worden gemaakt tussen de tien meest- en tien minst gevoelige klonen. De toxiciteitstest tweemaal uitvoeren op 190 klonen leverde een betrouwbaar resultaat op (<20% afwijking) voor 143 klonen. De gemiddelde mortaliteit loopt van 10% tot 100% waardoor de ranking op basis van gevoeligheid eenvoudig te maken was.
Wat nog rest te gebeuren is de tien meest- en tien minst gevoelige klonen voor cadmium op DNA-niveau te vergelijken om significante verschillen in het genoom te ontdekken. Deze verschillende regio’s kunnen uiteindelijk worden gesequeneerd om zo duidelijkheid te scheppen over het nut van deze verschillen in het genoom naar cadmiumtolerantie toe, wat de opheldering van de genetische basis van tolerantie aan cadmium in Daphnia magna oplevert.

Address

Jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
Belgium

Contacts

Traineeship supervisor
Karel De Schamphelaere
Traineeship supervisor
David Deruytter
Zoekopdracht
Klassiek
Via Map